Scolymia australis

Common Name: sad Origin: australia